Tất cả những gì bạn cần để phân tích dữ liệu được thu thập từ bài trắc nghiệm của bạn

Nhận thống kê về bài trắc nghiệm của bạn và hiểu cách mọi người đã chơi nó.

Thống kê được ghi lại tự động. Số lần hoàn thành (thành công và không thành công), tổng số người chơi trong thời gian thực.

 345

Chuyển bài trắc nghiệm thành công cụ khảo sát mạnh mẽ.

Thống kê tất cả câu trả lời có sẵn trong thời gian thực và hiển thị theo biểu đồ để giúp bạn nắm bắt dữ liệu một cách nhanh chóng.