Cài đặt các câu hỏi của bạn trên trang Shopify của bạn

Bước 1. Xác định vị trí trang cửa hàng trực tuyến trong mục quản trị cửa hàng Shopify của bạn

Bước 2. Trên trang cửa hàng trực tuyến, hãy xác định danh sách tất cả các trang của bạn

Bước 3. Chọn trang bạn muốn hiển thị bài kiểm tra của mình và nhấp nút HTML và sao chép đoạn mẩu tin từ mã nhúng, link nhúng hoặc quảng cáo nhúng.

Bước 4. Lưu trang và truy cập trang của bạn để đảm bảo bài kiểm tra của bạn được đặt đúng cách