Cài đặt trò chơi trên trang web Wix của bạn

Bước 1. Thêm nhúng ứng dụng HTML iFrame lên trang web của bạn


Xác định vị trí ứng dụng HTML iFrame được nhúng trên khu vực trống và thêm nó vào trang web của bạnBước 2. Cấu hình ứng dụng để hiển thị trò chơi của bạn

Nhập liên kết dưới đây bên trong trường địa chỉ trang web
Điều chỉnh kích thước và vị trí theo ý thích của bạn