អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីបង្កើនការលក់ជាមួយនឹងកម្រងសំណួររបស់អ្នក

ប្រមូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកចូលរួម និងចម្លើយរបស់ពួកគេ។

កម្រងសំណួររបស់អ្នកអាចកត់ត្រាអ៊ីមែល ឈ្មោះ​លេខទូរស័ព្ទ និងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកចូលរួម។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំព័ត៌មានពីរផ្សេងទៀតផងដែរ។

ឈ្មោះអ៊ីមែលលទ្ធផលចម្លើយទាំងអស់
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

ទាញយកចេញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកចូលរួមយ៉ាងងាយស្រួល។

កម្រងសំណួររបស់អ្នកអាចផ្ញើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកចូលរួមទៅកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជា Mailchimp, Hubspot ឬ Constant Contact ។ អ្នកក៏អាចប្រើ Zapier ផងដែរ។

អានបន្ថែម

អ្នកអាចប្តូរទិសអ្នកចូលរួមទៅកាន់គេហទំព័រណាមួយក៏បាន។

អ្នកអាចប្រើទំព័រចុងក្រោយនៃកម្រងសំណួររបស់អ្នកដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសកម្មភាពមួយ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចប្តូរទិសអ្នកចូលរួមទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក ឬទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់អ្នក។

Create a quiz - Create Result Page

បង្កើតទំព័រលទ្ធផលក្នុងរយៈពេលតែពីរបីនាទីប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកអាចបង្ហាញទំព័រលទ្ធផលដល់អ្នកចូលរួម។ ប្រើកម្មវិធីសរសេរអត្ថបទរបស់យើង ដើម្បីបង្កើតទំព័រលទ្ធផលរបស់អ្នក ហើយបញ្ចូលព័ត៌មាន រូបភាព ឬវីដេអូណាមួយ