អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បង្កើតការលក់ជាមួយសំណួររបស់អ្នក

ប្រមូលអ៊ីម៉ែល ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋានអ្នកលេង និងចម្លើយរបស់ពួកគេ

សំណួររបស់អ្នកអនុញ្ញាតិអោយអ្នកស្នើសុំអ៊ីម៉ែល ឈ្មោះ ទូរស័ព្ទ និងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកលេង។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំព័ត៌មានពីរបន្ថែមទៀតដែរ

ឈ្មោះអ៊ីម៉ែលលទ្ធផលចម្លើយ
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

នាំយកការណែនាំការទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅកាន់កម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់

សំណួររបស់អ្នកអាចបញ្ជូនឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកលេងទៅកាន់កម្មវិធីដូចជា Mailchimp ឬ Constant Contact។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងខ្ញុំមិនទាន់គាំទ្រនៅឡើយ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Zapier គឺជាកម្មវធីដាក់បញ្ចូលគ្នាមានភាពងាយស្រួលនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

អានបន្ថែម

អ្នកអាចបញ្ជូនអ្នកលេងហ្គេមទៅកាន់អាស័យដ្ឋានវ៉ែបសាយណាមួយ ឬបង្កើតលំហូរនៃការទិញទៅកាន់កន្លែងដែលអ្នកត្រូវការ។

ផ្ទាំងចុងក្រោយបង្អស់នៃសំណួររបស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យមានសកម្មភាព។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចទាញយកចំនួនអ្នកចូលមើលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក ឬទំព័រណាមួយនៅលើវ៉ែបសាយរបស់អ្នក។

Create a quiz - Create Result Page

បង្កើតទំព័រលទ្ធផលចំណាយពេលពីរនាទី។

អ្នកអាចទាញយកអ្នកលេងទៅកាន់ទំព័រមួយដែលអ្នកបានបង្កើតជាមួយអ្នកធ្វើកំណែរបស់យើង។