ដំឡើងសំណួររបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ Shopify របស់អ្នក

ជំហាន 1. រកទីតាំងទំព័រហាងនៅលើបណ្តាញនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃហាង storeify របស់អ្នក

ជំហាន 2. នៅលើទំព័រហាងលក់លើបណ្តាញកំណត់ទីតាំងបញ្ជីទំព័រទាំងអស់របស់អ្នក

ជំហានទី 3: ជ្រើសទំព័រដែលអ្នកចង់អោយកម្រងសំណួររបស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញហើយចុចលើប៊ូតុង HTML និងចម្លងកូដនៃកូដបង្កប់ឬតំណបង្កប់។

ជំហាន 4. រក្សាទុកទំព័រហើយបើកមើលទំព័ររបស់អ្នកដើម្បីប្រាកដថាកម្រងសំណួររបស់អ្នកត្រូវបានដាក់ឱ្យត្រឹមត្រូវ