ដំឡើងកម្រងសំណួរនៅលើគេហទំព័រ Shopify របស់អ្នក

ជំហានទី ១. ចូលទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ (admin section) ហើយចុចលើ "Online store"

ជំហានទី ១. ចូលទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ (admin section) ហើយចុចលើ "Online store"

ជំហានទី ២. ចុចលើ "Pages"

ជំហានទី ២. ចុចលើ "Pages"

ជំហានទី ៣. ចុចលើទំព័រដែលអ្នកចង់បង្ហាញកម្រងសំណួររបស់អ្នក។ ចុចលើប៊ូតុង HTML រួចដាក់កូដនៃកម្រងសំណួររបស់អ្នក។

ជំហានទី ៣. ចុចលើទំព័រដែលអ្នកចង់បង្ហាញកម្រងសំណួររបស់អ្នក។ ចុចលើប៊ូតុង HTML រួចដាក់កូដនៃកម្រងសំណួររបស់អ្នក។

ជំហានទី ៤. រក្សាទុកទំព័រ​ ហើយចូលមើលគេហទំព័រអាជីវកម្មអនឡាញរបស់អ្នក ដើម្បីប្រកដថាកម្រងសំណួររបស់អ្នកបង្ហាញចេញត្រឹមត្រូវ