ចុះឈ្មោះ

ចុះឈ្មោះប្រើភ្លាម។ បង្កើតសំណួរក្នុងរយៈពេលខ្លី។

ពេលចុះឈ្មោះអ្នកយល់ព្រមតាមលក្ខន្តិកៈ និងគោលការណ៍ភាពឯកជន