បញ្ចូលគ្នា

នាំយកការណែនាំការទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅកាន់កម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់

សំណួររបស់អ្នកអាចបញ្ជូនឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកលេងទៅកាន់កម្មវិធីដូចជា Mailchimp ឬ Constant Contact។ សម្រាប់កម្មវិធីដែលយើងខ្ញុំមិនទាន់គាំទ្រនៅឡើយ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ Zapier គឺជាកម្មវធីដាក់បញ្ចូលគ្នាមានភាពងាយស្រួលនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

Wordpress

Joomla