ការធ្វើសមាហរណកម្ម

ទាញយកចេញព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកចូលរួមយ៉ាងងាយស្រួល។

កម្រងសំណួររបស់អ្នកអាចផ្ញើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកចូលរួមទៅកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជា Mailchimp, Hubspot ឬ Constant Contact ។ អ្នកក៏អាចប្រើ Zapier ផងដែរ។