អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្នកចូលរួមនៃកម្រងសំណួររបស់អ្នក

មើលសេចក្តីសង្ខេបនៃអ្នកចូលរួមនៅកន្លែងតែមួយ

កម្រងសំណួររបស់អ្នកកត់ត្រាស្ថិតិដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកអាចមើលថា​ តើមានអ្នកចូលរួមប៉ុន្មាននាក់បានចាប់ផ្តើមសំណួររបស់អ្នក បញ្ចប់វា ឬជ្រើសរើសមិនបញ្ចប់វា។

2531 ការឆ្លើយតប

ប្រើសំណួររបស់អ្នកជាការស្ទង់មតិដែលមានអន្តរកម្ម

ស្ថិតិនៃកម្រងសំណួររបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត។ អ្នកអាចមើលព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់សំណួរនីមួយៗ ហើយទាញចេញវាទៅជាទម្រង់ Excel ។