អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់ធ្វើការវិភាគទិន្នន័យដែលអ្នកប្រមូលបានពីសំណួររបស់អ្នក

ទទួលបាននូវស្ថិតិនៃសំណួររបស់អ្នកបានភ្លាមៗ

ស្ថិតិត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ចំនួនអ្នកលេង (ជោគជ័យ និងមិនជោគជ័យ) អ្នកចំនួនសរុបនៃអ្នកលេងដែលអាចមើលឃើញភ្លាមៗ។ ស្ថិតិនៃសំណួរនីមួយៗក៏អាចទាញយកបានដែរ។

 345

ការប្រើប្រាស់សំណួររបស់អ្នកគឺជាវិធីសាស្ត្រទាក់ទងគ្នា

ស្ថិតិនៃសំណួររបស់អ្នកអាចទទួលបានភ្លាមៗ វាបង្ហាញជាតារាងដើម្បីជួយអ្នកឱ្យធ្វើការស្វែងយល់ទិន្នន័យបានលឿន និងងាយស្រួល