តម្លើងហ្គេមរបស់អ្នកនៅលើវ៉េបសាយ Wix

ជំហានទី ១. តំឡើងកម្មវិធី fyrebox

ចុចត្រង់នេះ

ជំហានទី ២


ជំហានទី ៣. ជ្រើសរើសកម្រងសំណួររបស់អ្នក