តម្លើងហ្គេមរបស់អ្នកនៅលើវ៉េបសាយ Wix

ជំហានទី១។ ដាក់ HTML iFrame របស់កម្មវិធីទៅក្នុងវ៉េបសាយរបស់អ្នក


ស្វែងរកកម្មវិធី "HTML iFrame Embed" នៅក្នុងផ្នែកឥតគិថ្លៃ។ រួចដាក់វាទៅក្នុងវ៉ែបសាយរបស់អ្នកជំហានទី២។ រៀបចំកម្មវិធីដើម្បីឱ្យបង្ហាញសំណួររបស់អ្នក

បញ្ចូលតំណរខាងក្រោមទៅក្នុងផ្នែកអាស័យដ្ឋានវ៉ែបសាយ
កែប្រែទំហំ និងទីតាំង