ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມຍອດການເຂົ້າຫຼິ້ນເກມນຳບົດທົດສອບຂອງທ່ານ

ເກັບກຳອີເມວ, ຊື່, ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຕອບ ແລະ ຄຳຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າ

ບົດທົດສອບຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານຖາມອີເມວ, ຊື່, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຕອບ. ທ່ານຍັງສາມາດຖາມເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມ

ຊື່ອີເມວຜົນຮັບບັນດາຄຳຕອບ
John Doe[email protected]Successful

...

Marie Dol[email protected]Unsuccessful

...

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

ສົ່ງຍອດຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ຫາແອ໊ບທີ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ບົດທົດສອບຂອງທ່ານສາມາດສົ່ງຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງຜູ້ຕອບຄຳຖາມຫາແອ໊ບໂດຍອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນ Mailchimp ຫຼື Constant Contact. ສຳລັບແອ໊ບທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮອງຮັບ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ Zapier ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືການເຊື່ອມໂຍງທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸໃນອິນເຕີເນັດ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນເສັ້ນທາງຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ໃດໜຶ່ງອີກກໍໄດ້ ແລະ ສ້າງຍອດຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ນັ້ນເມື່ອໃດກໍໄດ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ໜ້າຈໍລ້າສຸດຂອງບົດທົດສອບຂອງທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ເພື່ອດຶງດູດໃນການເຂົ້າຫຼິ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຍອດຜູ້ເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ຫາ ໜ້າ Facebook ຂອງທ່ານໄດ້, ຫຼື ໜ້າເວັບໄຊທ໌ອື່ນໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.

Create a quiz - Create Result Page

ການສ້າງໜ້າຜົນຮັບໃນເວັບໄຊທ໌ນັ້ນໃຊ້ເວລາສອງນາທີ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນເສັ້ນທາງຜູ້ຫຼິ້ນເຂົ້າສູ່ໜ້າທີ່ກຳນົດເອງ ຫຼືເພຈທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງຂຶ້ນກັບຕົວແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາໄດ້.