ການຮ່ວມກັນ

ສົ່ງອອກຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ງ່າຍ.

ແບບທົດສອບຂອງທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄປຫາແອັບພລິເຄຊັ່ນຕ່າງໆໄດ້ ເຊັ່ນ Mailchimp, Hubspot ຫຼື Constant Contact. ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ Zapier ໄດ້ນຳ.