ຕິດຕັ້ງແບບທົດສອບຂອງທ່ານໃນຮ້ານຄ້າ BigCommerce ຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນທີ 1. ຕັ້ງ ແລະ ຄລິກໃສ່ເນື້ອໃນ 'ໜ້າຮ້ານ' ຢູ່ແປ້ນເບື້ອງຊ້າຍ

ຂັ້ນຕອນທີ 2. ເລືອກໜ້າເວັບໄຊທ໌ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການສະແດງບົດທົດສອບຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນທີ 3. ໃນສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງໜ້າເວັບໄຊທ໌, ຄລິກປຸ່ມ HTML ຢູ່ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ

ຂັ້ນຕອນທີ 4. ເລືອກໜ້າເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ບົດທົດສອບຂອງທ່ານສະແດງ ແລະ ຄລິກປຸ່ມ HTML ແລະ ສຳເນົາຕົວຢ່າງລະຫັດຂອງບົດທົດສອບຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນທີ 5. ຄລິກບັນທຶກ ແລະ ອອກ ເພື່ອລົງທະບຽນການປ່ຽນແປງຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນທີ 6. ເຂົ້າໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແບບທົດສອບຂອງທ່ານຖືກຈັດວາງຢ່າງເໝາະສົມ