ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກຳຈາກບົດທົດສອບຂອງທ່ານໄດ້

ຮັບສະຖິຕິບົດທົດສອບຂອງທ່ານໃນເວລາຕົວຈິງ

ສະຖິຕິໄດ້ຮັບການບັນທຶກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຈຳນວນຜູ້ຫຼິ້ນ (ຜູ້ທີ່ເຮັດສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ສຳເລັດ) ແລະ ຈໍານວນຜູ້ຫຼິ້ນທັງໝົດມີໃຫ້ໃນເວລາຕົວຈິງ. ສະຖິຕິສຳລັບແຕ່ລະຄຳຖາມກໍມີໃຫ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

 345

ການນຳໃຊ້ບົດທົດສອບເປັນການສຳຫຼວດການໂຕ້ຕອບພາຍໃນ

ສະຖິຕິບົດທົດສອບຂອງທ່ານມີໃຫ້ໃນເວລາຕົວຈິງ ພວກມັນສະແດງໃນແຜນວາດວົງກົມ (ປີ່) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍແລະ ໄວຂຶ້ນ.