ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແບບທົດສອບຂອງທ່ານ

ເບິ່ງບົດສະຫຼຸບຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໜຶ່ງຈໍດຽວ

ແບບທົດສອບຂອງທ່ານຈະບັນທຶກສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄດ້ວ່າ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍປານໃດ ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດແບບທົດສອບຂອງທ່ານແລ້ວ ຫຼືເຮັດເສັດແລ້ວ ຫຼື ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແລ້ວເສັດ.

2531 ຄໍາຕອບ

ໃຊ້ແບບທົດສອບຂອງທ່ານເປັນການສຳຫຼວດແບບໂຕ້ຕອບ

ສະຖິຕິຂອງແບບທົດສອບຂອງທ່ານແມ່ນຈະສະແດງໃນເວລາຈິງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດແຕ່ລະຄຳຖາມ ແລະສົ່ງອອກໄປຫາ Excel ໄດ້.