ຕິດຕັ້ງແບບທົດສອບຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ Shopify ຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນທີ 1. ຕັ້ງໜ້າຮ້ານຄ້າອອນໄລນ໌ໃນສ່ວນຂອງແອດມິນຂອງຮ້ານ Shopify ຂອງທ່ານ

ຂັ້ນຕອນທີ 2. ໃນໜ້າຮ້ານຄ້າອອນໄລນ໌ ຕັ້ງລາຍການໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານທັງໝົດ

ຂັ້ນຕອນທີ 3. ເລື່ອກໜ້າເວັບໄຊທ໌ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ບົດທົດສອບຂອງທ່ານສະແດງ ແລະ ຄລິກປຸ່ມ HTML ແລະ ສຳເນົາຕົວຢ່າງລະຫັດທີ່ຝັງໄວ້, ລະຫັດຝັງໃນລິ້ງເຊື່ອມໂຍງ ຫຼື ປ໊ອບອັບທີ່ຝັງລະຫັດໄວ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 4. ບັນທຶກໜ້າເວັບໄຊທ໌ ແລະ ເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບົດທົດສອບຂອງທ່ານໄດ້ຈັດວາງຢ່າງເໝາະສົມແລ້ວ.