ລົງທະບຽນ

ການລົງທະບຽນແມ່ນບໍ່ຮອດນາທີ. ສ້າງບົດທົດສອບໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີ.

ຫຼື

ໃນການລົງທະບຽນ, ທ່ານເຫັນດີເງື່ອນໄຂ ແລະ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ