ຕິດຕັ້ງເກມຂອງທ່ານລົງໃນເວັບໄຊທ໌ Wix

ຂັ້ນຕອນທີ 1. ເພີ່ມແອ໊ບ HTML iFrame Embed ລົງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ


ຊອກຫາແອ໊ບ "HTML iFrame Embed" ໃນສ່ວນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເພີ່ມມັນເຂົ້າໃນເວັບໄຊທ໌ທ່ານ



ຂັ້ນຕອນທີ 2. ກຳນົດຄ່າແອ໊ບ ເພື່ອໃຫ້ສະແດງບົດທົດສອບຂອງທ່ານ

ໃສ່ລິ້ງເຊື່ອມໂຍງລຸ່ມພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊທ໌




ປັບຂະໜາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງ