Fyrebox Quiz Maker - Background Decoration
A Quiz for lead generation - Do you Have a Healthy Lifestyle?
A Quiz for lead generation - Could I be depressed?
A Quiz for lead generation - Where do You Want to Go Next?
A Quiz for lead generation - Product Recommendation

ການສ້າງແບບທົດສອບສາມາດຊ່ວຍທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້

Fyrebox Quiz Maker for Education

ການສຶກສາ

ບົດທົດສອບສາມາດສອນທຸກຢ່າງໃຫ້ນັກຮຽນຂອງທ່ານ, ຈາກໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫາມະຫາວິທະຍາໄລ, ການທົດສອບເຮັດໃຫ້ການສຶກສາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜຸກສະໜານຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານຍັງສາມາດທົດສອບຄວາມຮູ້ນັກຮຽນຂອງທ່ານ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນເວລາຕົວຈິງ.

Fyrebox Quiz Maker for Business

ທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ການສ້າງແບບສອບຖາມຂອງທ່ານເອງ ເພື່ອສ້າງຍອດຜູ້ເຂົ້າໃຊ້. ບໍ່ວ່າຍອດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານຈະເປັນແງ່ທຸລະກິດ ຕໍ່ທຸກລະກິດ ຫຼື ທຸກລະກິດ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ, ແບບທົດສອບເປັນວິທີທ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອສ້າງຍອດຜູ້ຊົມເວັບໄຊທ໌, ໜ້າເວັລໄຊທ໌ ຫຼື ສື່ສັງຄົມຂອງທ່ານ.

Fyrebox Quiz Maker for Market Research

ການຄົ້ນຄ້ວາການຕະຫຼາດ

ບົດທົດສອບຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນການສຳຫຼວດທີ່ໂຕ້ຕອບໄດ້. ທ່ານສາມາດຖາມໄດ້ທຸກຄຳຖາມ ແລະ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສະຖິຕິດໃນເວລາຕົວຈິງ

ທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮູ້ ກ່ຽວກັບການສ້າງບົດທົດສອບ

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກຳຢູ່ໃນບົດທົດສອບແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ບົດທົດສອບຂອງທ່ານຈະບັນທຶກຜູ້ຕອບ ແລະ ຄຳຕອບຂອງພວກເຂົາໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

Fyrebox Quiz Maker - Data Collect
Fyrebox Quiz Maker - Data Export

ສົ່ງອອກ

ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະຮັບການລາຍງານຂອງຜູ້ຫຼິ້ນແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ສົ່ງອອກທັງໝົດ

Fyrebox Quiz Maker - Data Integrate

ການເຊື່ມໂຍງ

ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກຳໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກບົດທົດສອບຂອງທ່ານຫາຫຼາຍກວ່າ 300 ແອ໊ບໄດ້.

Fyrebox Quiz Maker - Data Analyse

ວິເຄາະ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖິຕິບົດທົດສອບຂອງທ່ານໄດ້ທັນເວລາ.

Fyrebox Quiz Maker - Data Assess

ປະເມີນ

ໃນບົດລາຍງານ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຳຕອບຂອງຜູ້ຕອບ, ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ໃນການຕອບບົດທົດສອບຂອງທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍຄະແນນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Fyrebox Quiz Maker - Data Generate

ເພີ່ມການຂາຍ

ຍອດຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ເພີ່ມຈາກບົດທົດສອບຂອງທ່ານເຂົ້າສູ່ວົງຈອນການຂາຍ ແລະ ເລີ່ມສ້າງລາຍຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

Fyrebox Quiz Maker - Data Understand

ເຂົ້າໃຈ

ສະຖິຕິທີ່ໄດ້ບັນທຶກໂດຍແບບສອບຖາມຂອງທ່ານໃຫ້ຜົນຮັບຈາກການຄົ້ນຄ້ວາດ້ານການຕະຫຼາດຂອງທ່ານໃນເວລາຕົວຈິງ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານສາມາດເລີ່ມປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ.

ການຮັບຮອງ

Creating a quiz is super easy with Fyrebox.[...] The quiz maker contains a lot of other great features, which enable you to set a time limit, customize the look and feel of your quiz, and even use your own custom background image. When you want to create quizzes to build strong rapport with your blog readers, and give potential clients a taste of your expertise, you should consider using Fyrebox.

Neil Patel,
NeilPatel.com

Using Fyrebox, viewers to our online exhibit were able to explore important concepts and ideas in an engaging manner and, in fact, played the games several times to experiment with other answer combinations. This engagement creates viewers that are interested and connected with the content.

Bethany Aitchison, Curatorial Assistant,
Canadian Forces Museum of Aerospace Defence