ඔබගේ ප්‍රශ්නාවලිය මඟින් රැස් කරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය සියල්ල

ඔබගේ ප්‍රශ්නාවලියෙහි සංඛ්‍යාලේඛන තත්‍ය වේලාවට ලබා ගැනීම

සංඛ්‍යාලේඛන ස්වයංක්‍රීයව සටහන් වේ. ක්රීඩකයන් සංඛ්යාව (සාර්ථක හා අසාර්ථක) සහ මුළු ක්රීඩකයන් සංඛ්යාව තථ්‍ය කාලය තුළ ලබා ගත හැකිය. එක් එක් ප්රශ්නය සඳහා සංඛ්යා ලේඛන ද ඇත.

 2531

ඔබගේ ප්‍රශ්නාවලිය අන්තර්ක්‍රියාකාරී සමීක්ෂණයක් ලෙස භාවිතා කිරීම

ඔබගේ ප්‍රශ්නාවලියෙහි සංඛ්‍යාලේඛන තථ්‍ය කාලීනව ලබා ගත හැකිය. ඒවා දත්ත ප්‍රස්ථාරවල දර්ශනය වේ