ඔබගේ වික්ස් වෙබ් අඩවියේ ඔබේ ක්‍රීඩාව ස්ථාපනය කරන්න

පියවර 1. ඔබේ වෙබ් අඩවියට HTML iFrame කාවැද්දූ යෙදුම එක් කරන්න


නොමිලේ කොටසේ "HTML iFrame Embed" යෙදුම සොයා ගන්න. ඉන්පසු එය ඔබේ වෙබ් අඩවියට එක් කරන්නපියවර 2. ඔබගේ ප්‍රශ්නාවලිය පෙන්වීමට යෙදුම වින්‍යාස කරන්න

ක්ෂේත්‍ර ලිපිනය තුළ පහත සබැඳිය ඇතුළත් කරන්න
ප්‍රමාණය හා පිහිටීම සකසන්න