ඔබේ බිග්කොම්ස් වෙළඳසැලේ ඔබේ ප්‍රශ්නාවලිය ස්ථාපනය කරන්න

පියවර 1. වම් කවුළුවෙහි ඇති 'වෙළඳසැල් ඉදිරිපස' අන්තර්ගතය සොයාගෙන ක්ලික් කරන්න

පියවර 2. ඔබේ ප්‍රශ්නාවලිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය පිටුව තෝරන්න

පියවර 3. වෙබ් පිටු විස්තර කොටසේ, පෙළ සංස්කාරකයේ ඇති html බොත්තම ක්ලික් කරන්න

පියවර 4. ඔබේ ප්‍රශ්නාවලිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය පිටුව තෝරන්න සහ HTML බොත්තම ක්ලික් කර ඔබේ ප්‍රශ්නාවලියෙහි කේතයේ කුඩා කොටස පිටපත් කරන්න

පියවර 5. ඔබගේ වෙනස්කම් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා සුරකින්න සහ පිටවීම මත ක්ලික් කරන්න

පියවර 6. ඔබේ ප්‍රශ්නාවලිය නිසියාකාරව සකසා ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමට ඔබේ පිටුවට පිවිසෙන්න