ඔබේ Shopify වෙබ් අඩවියේ ඔබේ ප්‍රශ්නාවලිය ස්ථාපනය කරන්න

පියවර 1. ඔබේ සාප්පු සාප්පුවේ පරිපාලක කොටසේ මාර්ගගත ගබඩා පිටුව සොයා ගන්න

පියවර 2. සබැඳි ගබඩා පිටුවේ, ඔබගේ සියලු පිටුවල ලැයිස්තුව සොයා ගන්න

පියවර 3. ඔබේ ප්‍රශ්නාවලිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය පිටුව තෝරන්න සහ HTML බොත්තම ක්ලික් කරන්න, එම්බෙඩ් කේතය, කාවැද්දූ සබැඳිය හෝ කාවැද්දූ උත්පතන වලින් කේතයේ කුඩා කොටස පිටපත් කරන්න.

පියවර 4. ඔබේ ප්‍රශ්නාවලිය නිසියාකාරව සකසා ඇති බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පිටුව සුරකින්න සහ ඔබේ පිටුවට පිවිසෙන්න