તમારી ક્વિઝ દ્વારા એકત્રિત કરેલા ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવાની તમને જરૂર છે

વાસ્તવિક સમયમાં તમારી ક્વિઝના આંકડા મેળવી રહ્યા છીએ

આંકડા આપમેળે રેકોર્ડ થાય છે. ખેલાડીઓની સંખ્યા (સફળ અને અસફળ) અને કુલ સંખ્યા ખેલાડીઓ વાસ્તવિક સમયમાં ઉપલબ્ધ છે. દરેક પ્રશ્નના આંકડા પણ ઉપલબ્ધ છે.

 2531

ઇન્ટરેક્ટિવ સર્વે તરીકે તમારી ક્વિઝનો ઉપયોગ કરવો

તમારી ક્વિઝના આંકડા વાસ્તવિક સમયમાં ઉપલબ્ધ છે તે તમને ડેટાને ઝડપથી અને સરળતાથી સમજવામાં સહાય માટે પાઇ ચાર્ટમાં પ્રદર્શિત થાય છે