Lahat ng Kailangan mo Upang Maunawaan ang mga Kalahok ng Pagsusulit mo

Tingnan ang Buod ng mga Kalahok sa Isang Screen

Awtomatikong itinatala ng pagsusulit mo ang istadistika. Makikita mo kung ilang kalahok ang nagsimula sa pagsusulit mo, tumapos nito, o piniling hindi ito tapusin.

2531 Mga tugon

Gamitin ang Pagsusulit mo bilang isang Interaktibong Survey

Laan ang istadistika ng pagsusulit mo agad-agad. Makikita mo ang mga detalye para sa bawat tanong at mae-export sila sa Excel.