هرآنچه که برای آنالیز داده به آن نیاز دارید توسط کوئیز شما جمع آوری می شود.

گرفتن آمار کوئیز شما به صورت لحظه ای

آمارهای اخذ شده به صورت خودکار ثبت می شوند. تعداد شرکت کنندگان ( موفقیت آمیز و ناموفق) و تعداد کل شرکت کنندگان به صورت لحظه ای در اختیار تان قرار می گیرد. داده های اخذ شده به ازای هر سوال هم نیز ارائه می شود.

2531 پاسخ

از کوئیز خود به عنوان یک سامانه نظرسنجی متقابل استفاده کنید

داده های اخذ شده توسط کوئیز تان به صورت لحظه ای در دسترس می باشد. این داده ها در نمودار دایره ای ارائه می گردد تا به شما در درک و شناخت سریع تر و آسانتر داده ها کمک کند.