یکپارچگی (ادغام)

لیدزهای موردنظر خود را به صورت خودکار به اپلیکیشن هایی که در حال حاضر استفاده می کنید، هدایت کنید.

کوئیز شما می تواند، نام و آدرس ایمیل شرکت کنندگان را به اپلیکیشن هایی نظیر Malichimp یا Constant ارسال نماید. برای اپلیکیشن هایی که در حال حاضر از آن ها ساپورت نمی کنیم، می توانید از Zapier، آسانترین ابزار ادغام در فضای اینترنت بهره ببرید.