بازی خود را در وب سایت Wix نصب کنید

قدم اول. اپلیکیشن HTML Iframe Embed را اضافه کنید.


اپلیکیشن HTML iFrame Embed را از بخش رایگان ها پیدا کنید. سپس آن را به سایت اضافه کنید.قدم دوم. اپلیکیشن را تنظیم کنید تا کوئیز شما را نمایش دهد.

لینک ذیل را در بخش آدرس وبسایت وارد کنید.
اندازه و موقعیت را تنظیم کنید.