നിങ്ങളുടെ വിക്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

ഘട്ടം 1. ഫയർബോക്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഘട്ടം 2. ലോഗിൻ ചെയ്യുക


ഘട്ടം 3. നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക