നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിഫൈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

ഘട്ടം 1. നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോറിന്റെ അഡ്മിൻ വിഭാഗത്തിൽ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ പേജ് കണ്ടെത്തുക

ഘട്ടം 1. നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോറിന്റെ അഡ്മിൻ വിഭാഗത്തിൽ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ പേജ് കണ്ടെത്തുക

ഘട്ടം 2. ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ പേജിൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പേജുകളുടെയും പട്ടിക കണ്ടെത്തുക

ഘട്ടം 2. ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ പേജിൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പേജുകളുടെയും പട്ടിക കണ്ടെത്തുക

ഘട്ടം 3. നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേജ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് HTML ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, എംബഡ് കോഡ്, ഉൾച്ചേർത്ത ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾച്ചേർത്ത പോപ്പ് അപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് കോഡിന്റെ സ്‌നിപ്പെറ്റ് പകർത്തുക.

ഘട്ടം 3. നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേജ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് HTML ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, എംബഡ് കോഡ്, ഉൾച്ചേർത്ത ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾച്ചേർത്ത പോപ്പ് അപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് കോഡിന്റെ സ്‌നിപ്പെറ്റ് പകർത്തുക.

ഘട്ടം 4. നിങ്ങളുടെ ക്വിസ് ശരിയായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പേജ് സംരക്ഷിച്ച് പേജ് സന്ദർശിക്കുക