ஒருங்கிணைப்புகள்

நீங்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் பயன்பாடுகளுக்கு தடங்களை தானாக ஏற்றுமதி செய்யுங்கள்

உங்கள் வினாடி வினா வீரர்களின் பெயர் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியை மெயில்சிம்ப் அல்லது நிலையான தொடர்பு போன்ற பயன்பாடுகளுக்கு அனுப்பலாம். நாங்கள் ஆதரிக்காத பயன்பாடுகளுக்கு, இணையத்தில் எளிதான ஒருங்கிணைப்பு கருவியான ஜாப்பியரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.