Ενσωματώσεις

Εξάγετε τα δεδομένα αυτόματα σε εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιείτε.

Είτε με ΣΔΔ, autoresponders ή απλά με e-mail, μπορείτε να ρυθμίσετε το κουίζ σας για να στείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας των παικτών και τι απάντησαν αυτόματα κάθε φορά που παίζεται το κουίζ σας. Χρησιμοποιούμε το Zapier, ο ευκολότερο εργαλείο ένταξης στο διαδίκτυο.

Wordpress

Joomla